Hoppa till textinnehållet -  - 
Till startsidan - 
Startsida -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Startsida -  / Bakgrund till webbplatsen

Webbplatsen

 -  

Bakgrund till webbplatsen

Syfte

Syftet med webbplatsen är att ge stöd, tips och goda exempel på metoder och arbetssätt för jämställdhets- och likabehandlingsarbete i förskola och grundskola. Den bygger på prövade erfarenheter och ger en mängd konkreta exempel på hur arbetet kan bedrivas på vardagsnivå. Förhoppningen är att pedagoger på alla nivåer från förskola till högstadiet och även gymnasieskolan, ska känna igen sig och kunna koppla ihop de exempel som finns med sin egen verksamhet. Webbplatsen beskriver metoder som kan användas av ett arbetslag, förskola eller skola, eller en hel kommun alternativt kommundel. Men även en enskild pedagog kan hitta inspiration och tips för sitt eget arbete.

Rötter

Många av de erfarenheter och exempel som redovisas på webbplatsen kommer ifrån ett tvåårigt projekt för jämställdhetsarbete som pågick under 2005-2006 i Fagersta kommun. Projektet ”Förskola och skola för jämställdhet i Fagersta” omfattande pedagoger i hela förskolan i kommunen, cirka 100 personer och en grundskola år 1-9, cirka 100 personer, samt skolledare i kommunen. Projektets syfte var att etablera ett jämställdhetspedagogiskt arbetssätt i Fagersta förskolor och skolor och blev starten för ett långsiktigt arbete för jämställdhet och ökad tillväxt i Fagersta kommun.

Projektets utgångspunkt var att jämställdhet är ett abstrakt begrepp som måste konkretiseras och synliggöras i deltagarnas egen verksamhet för att bli möjligt att arbeta med. Projektdeltagarna fick ta del av forskning och hur andra har arbetat med frågan och kunskap och inspiration för arbetet genom återkommande föreläsningar och litteratur. Varje arbetslag i förskolan och skolan fick regelbunden handledning och metodstöd av tre genuspedagoger.

Arbetet följde den modell som presenteras på webbplatsen; varje arbetslag gjorde en kartläggning av den egna verksamheten genom observationer i någon form, de reflekterade och analyserade observationerna och prövade nya arbetssätt. Arbetet leddes av en projektledare, som tillsammans med kommunens två genuspedagoger ansvarade för planering och genomförande av projektet aktiviteter, i samråd med skolledare och personal vid de deltagande förskolorna och skolan.

I utvärderingen efter två års arbete uttryckte alla deltagare att de på något sätt – i olika omfattning - hade förändrat sitt arbetssätt för att uppnå jämställdhet. Många uttryckte att de hade erövrat en medvetenhet som gör att de kan tillämpa ett genusperspektiv i sitt arbete. Men de redovisade också insikt om att detta var starten på ett långsiktigt arbete och att det till målet en jämställd skola är mycket arbete kvar.

Huvudmän för projektet var Fagersta kommun, ESF-rådet Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland och Västmanlands kommuner och Landsting.

Erfarenheter och exempel på webbplatsen kommer även från förskolor och skolor i andra kommuner. De har samlats in via projektledarens arbete i andra kommuner i Västmanland och via nätverkskontakter.

Ansvarig

Ansvarig för webbplatsen är Länsstyrelsen i Västmanland. Länsstyrelsen ska vara ett stöd för länets företag/arbetsplatser och arbeta för att initiera, stödja och bygga upp ny kunskap inom jämställdhetsområdet. Genom denna webbplats vill Länsstyrelsen medverka till att sprida erfarenheter och metoder av jämställdhetsarbete, som har bedrivits i länets kommuner.
Länsstyrelsen Västmanland

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -